Quinary Investment AB (”Quinary” eller “bolaget”) har genomfört en nyemission om 8 325 724 aktier till en teckningskurs om 2,30 SEK per aktie. Genom emissionen tillförs bolaget 19 149 165 SEK. Bakgrunden till nyemissionen är att Quinary vill utöka bolagets kapitalbas i syfte att möjliggöra investeringar i nya och befintliga portföljbolag. Nyemissionen medför även att ägarbasen breddas och stärks med ytterligare starka investerare. Alla befintliga ägare deltog i emissionen, samt ett antal inbjudna externa investerare.